زبان فارسی


The state and perspectives of the women’s movement

جنبش زنان طی 20 سال گذشته افولی غم انگیز را تجربه کرده و سرشت جنبشی خود را از دست داده است. خودسازماندهی فعال و مبارزه مشترک علیه ستم جنسیتی در اقتصاد، دولت و زندگی روزمره، عقب گرد داشته و افرادی از کنشگران پیشین جنبش زنان به طور منفرد،در سیستم مسلط و بیش از همه در بخش های آکادمیک و دولتی آن به جایگاه معینی دست یافته اند. آن بخش از ساختارهای…

Plakate


Grenzen.jpg

Publikationen


Buch33-2.jpg Schriftenreihe 23.jpg Linksfraktion.png Broschüre 45 Umschlag_Layout 1.jpg